ประกาศจากสมาคมฯ

9 มกราคม 2562 สมาคมจัมพ์โร้ปได้รับการรับรองจาก IJRU